GDPR – Persondata Forordning

—Scroll down for English version—

Person oplysninger

En ny persondataforordning er trådt i kraft. Det betyder at virksomheder, som Pose Like a Pinup ligger inde med personoplysninger og personhenførbare oplysninger, har en række forpligtelser, som vi skal leve op til.
Vi har til ansvaret for at få accept fra vores kunder, som vi har disse oplysninger på. Dertil skal vi gøre nye kunder eller kundeemner opmærksomme på, at vi indsamler data.

Indledning:

Pose Like a Pinup respekterer den enkeltes privatliv.
Denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger, beskriver den enkeltes rettigheder til privatliv, og Pose Like a Pinups forpligtelse til at sikre disse personoplysninger.
Pose Like a Pinup er internationalt opererende. Pose Like a Pinup designer, producerer og distribuerer dametøj i og uden for Europa.
Pose Like a Pinups hovedkontor er placeret i København, Danmark, og er underlagt den europæiske persondatalovgivning.

Anvendelsesområde og accept:

Denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger, er gældende for alle forretningsprocesser og for alle Pose Like a Pinups hjemmesider, domæner, clouds, mobile løsninger og communities.

Erklæringen om beskyttelse af personlige oplysninger omfatter al databehandling, som udføres af Pose Like a Pinup.
Personoplysninger er oplysninger, som kan identificere dig som person, eksempelvis e-mailadresse, postadresse eller telefonnummer etc.
Det er for os nødvendigt, at behandle dine personoplysninger for at kunne betjene dig.
Undlad venligst at bruge Pose Like a Pinups sider eller tjenester, hvis dette ikke kan accepteres.

 

Hvilke persondata behandles?

Pose Like a Pinup behandler personoplysninger som er tilknyttet kunder, der anvender vores websider og SOME platform. Vi behandler desuden personoplysninger om personer, som udgør potentielle kunder, og som henvender sig til os via e-mails og SOME.

 

Pose Like a Pinup som data ansvarlig?

Når Pose Like a Pinup afgør, til hvilket formål og med hvilke hjælpemidler behandlingen af kundens personoplysninger udføres, optræder Pose Like a Pinup dataansvarlig. Vi behandler personoplysninger for generelt at styre vores kunderelationer
Pose Like a Pinup behandler personlige oplysninger om kundeemner med henblik på markedsføring.

 

Hvordan indsamles disse personoplysninger

Generelt indsamler Pose Like a Pinup personoplysninger direkte fra kunden eller kundeemnet, der køber Pose Like a Pinups produkter, samt tilmelder sig nyhedsbreve.

 

Hvilke personoplysninger behandles?

Følgende typer af personoplysninger opsamles af Pose Like a Pinup:

 • Grundlæggende kontaktoplysninger, såsom navn, adresse, telefonnummer og e-mail
 • Beskæftigelsesoplysninger, såsom: Titel, position.
 • Feedback, kommentarer eller spørgsmål til Pose Like a Pinups produkter & service.
 • Trafikoplysninger som bliver leveret af din webbrowser, eksempelvis browsertype, enhed, sprog og adressen på den hjemmeside, hvor en henvendelse kommer fra, herunder IP-adresse.
 • E-mail-adfærd, eksempelvis hvilke e-mails fra Pose Like a Pinup der åbnes, hvornår og hvordan.
 • Alle emails eller anden form for kommunikation med kunden.
 • Andre personoplysninger indeholdt i kundens eller kundeemnets profil, der af kunden, eller kundeemnet, frit er afgivet på tredjeparts sociale netværk, eksempelvis LinkedIn etc.

Finansielle oplysninger, kreditkortoplysninger etc. håndteres af kort udbyder, såsom Paypal og Bambora

 

Deler Pose Like a Pinup indsamlede oplysninger?

Da Pose Like a Pinup kan bestå af flere platforme, kan en kundes info. deles imellem disse platforme. Dette for at tilbyde den bedst mulige kundeservice, og er nødvendig for at opretholde et fuldstændigt overblik, og viden om, hvilke relationer den enkelte kunde har til det enkelte medie.
Oplysninger om en kunde, bliver kun delt imellem Pose Like a Pinups egne platforme.

 

Offentlig myndighed

Politiet og andre offentlige myndigheder kan kræve, at personlige oplysninger udleveres.
I disse tilfælde vil Pose Like a Pinup kun udlevere disse oplysningerne, hvis der foreligger en retskendelse.

 

Kundens ret til at fravælgemarkedsførings kommunikation.

Du har ret til at fravælge modtagelsen af nyhedsbreve fra Pose Like a Pinup, gennem afmelding af dette eller ved skriftlig henvendelse til contact@poselikeapinup.dk

 

Grundlæggende rettigheder

Enhver har ret til at tilgå sine personoplysninger, ved at fremsende en anmodning om et overblik over personoplysninger.
Enhver har også ret til, at anmode Pose Like a Pinup om at korrigere unøjagtigheder i personlige oplysninger.
Kunden har endelig også ret til, at indgive en klage til Datatilsynet vedrørende Pose Like a Pinups behandling af personlige oplysninger.

 

Datasikkerhed og opbevaring

Pose Like a Pinup forpligter sig til at undgå uautoriseret adgang, offentliggørelse, eller anden afvigende behandling af personoplysninger.
Pose Like a Pinup søger, at sikre fortrolighed omkring de personoplysninger der modtages, i overensstemmelse med gældende lovgivning om persondatabeskyttelse.
Pose Like a Pinup opbevarer personlige oplysninger, mail etc. i op til 5 år. Herefter slettes alle oplysninger og kunden vil blive opfordret til at tilmelde sig igen, hvis interessen for at følge virksomheden stadig er intakt.

 

Ændringer

Hvis Pose Like a Pinup ændrer i erklæring om beskyttelse af personoplysninger, vil der blive publiceret en revideret erklæring med nyt versions nummer.
Pose Like a Pinup opfordrer alle brugere til at gennemgå erklæringen regelmæssigt.

 

Ændringer vil ligeledes blive distribueret via mail.

Dateret: 23 Maj. 2018 – Version 1.

————

 

GDPR – Personal informations policy.

A new personal data regulation has come into force. This means that companies like Pose Like a Pinup, which contain personal information, and personally identifiable information, have a number of obligations that we need to live up to. We are responsible for collecting acceptance from single persons as we have this information. In addition, We will make new customers or prospects aware that we collect data.

 

Introduction:

Pose Like a Pinup respects the individual’s privacy.
This privacy statement describes the individual’s privacy rights, and Pose Like a Pinup’s obligation to secure this personal information.
Pose Like a Pinup is internationally operating. Pose Like a Pinup designs, produces and distributes women’s clothing both inside and outside Europe. Pose Like a Pinup’s head office is located in Copenhagen, Denmark, and is subject to European Personal Data Law.

 

Scope and acceptance:

This privacy statement applies to all business processes and to all Pose Like a Pinup websites, domains, clouds, mobile solutions and communities. The privacy statement includes all data processing performed by Pose Like a Pinup.
Personal information is information that can identify you as a person, such as e-mail address, postal address or telephone number etc. It is necessary for us to process your personal information in order to serve you in the best way.
Please do not use Pose Like a Pinup pages or services if this is not acceptable.

 

What personal data is processed?

Pose Like a Pinup processes personal information associated with customers who use our web pages and SOME platforms. We also process personal information about people who constitute potential customers, who address us through our sites such as e-mails and SOME.

Pose Like a Pinup as data responsible:

When Pose Like a Pinup decides for what purpose and with which aids the processing of the customer’s personal information is performed, Pose Like a Pinup is responsible for data. We handle personal information to generally manage our customer relations.
Pose Like a Pinup treats personal information about leads for marketing purposes.

 

How is this personal information collected?

In general, Pose Like a Pinup collects personal information directly from the customer or prospect that purchases products from Pose Like a Pinup product stores, as well as sign up for newsletters.

 

What personal data is processed?

The following types of personal datas are collected by Pose Like a Pinup:

• Basic contact information, such as name, address, phone number and e-mail

 • Employment information, such as: Title, Position.
 • Feedback, Comments or Questions to Pose Like a Pinup’s Products & Services.
 • Traffic information provided by your web browser, such as browser type, device, language and the address of the web site from which a request comes from, including IP address.
 • Clickstream behaviour and activity on Pose Like a Pinup’s websites.
 • E-mail behaviour, such as which e-mails from Pose Like a Pinup are opened, when and how.
 • All emails or other communication with the customer.
 • Other personal information contained in the customer’s or prospects profile, provided by the customer, or the lead, freely on third party social networks, such as LinkedIn, etc.

Financial information, credit card details etc. are handled by card providers, such as Paypal and Bambora.

 

Pose Like a Pinup share the collected information?

Since Pose Like a Pinup consist of several platforms, a customer’s info can be. shared between these platforms. This is to offer the best possible customer service and is necessary to maintain a complete overview and knowledge of the relationships that each customer has with the individual media. Customer information is only shared between Pose Like a Pinup’s own platforms.

 

Public authority.

The police and other public authorities may require, that personal information be disclosed. In these cases, Pose Like a Pinup will only disclose this information if there is a court order.

 

Customer’s right to opt out of marketing communications.

You are entitled to opt out of receiving marketing communications from Pose Like a Pinup, by unsubscribing your newsletter or by writing to: contact@poselikeapinup.dk 

 

Fundamental rights:

Everyone has the right to access his personal data by submitting a request for an overview of personal data. Everyone also has the right to request Pose Like a Pinup to correct inaccuracies in personal information. Finally, the customer is also entitled to file a complaint with the Data Inspectorate regarding Pose Like a Pinup’s processing of personal information.

 

Data security and storage: 

Pose Like a Pinup undertakes to avoid unauthorized access, disclosure or other dissimilar processing of personal data. Pose Like a Pinup seeks to ensure confidentiality about the personal information received in accordance with applicable privacy laws. Pose Like a Pinup stores personal information, mail etc. for up to 5 years. After that, all information is deleted and the customer will be invited to sign up again if the interest in following the company is still intact.

 

Changes: 

If Pose Like a Pinup make any changes to a statement on the protection of personal data, a revised statement will be published with a new version number. Pose Like a Pinup encourages all users to review the statement regularly.  Changes will also be distributed via mail.

Dated: May 23rd. 2018 – Version 1.

Contact me here

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt